Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Flexxin

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een reservering plaatst via, onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als Klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Account: de interactieve ruimte binnen op de website die aan klant beschikbaar wordt gesteld na registratie en die na het invoeren van de inloggegevens toegankelijk is.
1.2 Algemene Voorwaarden: onderhavig document.
1.3 Diensten: de diensten van FLEXXIN zoals omschreven op de website, waaronder – maar niet beperkt tot – het reserveren en gebruik van een flexplek, vergaderruimte en overige faciliteiten.
1.4 FLEXXIN: FLEXXIN V.O.F. gevestigd aan het Stationsplein 14, 3901ES te Veenendaal, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73191965.
1.5 Inloggegevens: e-mailadres en het wachtwoord waarmee klant kan inloggen op de website.
1.6 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met FLEXXIN en/of zich geregistreerd heeft op de website.
1.7 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen FLEXXIN en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.8 Producten: de door FLEXXIN aangeboden producten die klant kan bestellen bij de reservering, zoals omschreven op de website, waaronder – maar niet beperkt tot – lunch(arrangement), flipover, koffie/thee/fris en snacks.
1.9 Website: de website van FLEXXIN, te raadplegen via www.flexxin.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en de dienst en maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen FLEXXIN en klant.
2.2 Eventuele door klant aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij FLEXXIN daar schriftelijk uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1 De overeenkomst tussen FLEXXIN en klant komt tot stand doordat klant zich registreert of/en een reservering plaatst via de website, mail, telefoon of andere kanalen. Op de website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn voor de diensten en producten en hierbij is tevens de op de website aangegeven omschrijving van de diensten en producten bindend, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4. Registratie

4.1 Om de website op interactieve wijze te kunnen gebruiken en te reserveren dient klant zich eerst te registreren.
4.2 Klant kan zich registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier geheel in te vullen en te verzenden.

4.3 Klant is gehouden om het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren verklaart klant dat ook te hebben gedaan. Klant verklaart daarbij tevens dat klant bevoegd is om gebruik te maken van de website en de dienst, handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden zal handelen.

4.4 FLEXXIN verstrekt de Inloggegevens alleen aan de klant zelf, in beginsel per e-mail.
4.5 FLEXXIN mag er van uitgaan dat wanneer er op de website wordt ingelogd op een account, deze handeling door de klant geschiedt die zich heeft geregistreerd en uitsluitend voor zakelijke doeleinden zal worden gebruikt.
4.6 Klant weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening een risico is. Klant wordt aangeraden zijn inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij zijn inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan.

4.7 Mocht FLEXXIN om wat voor reden dan ook schade leiden ten gevolge van het door de klant aan derden verstrekken van zijn inloggegevens, dan is klant daarvoor ten volle aansprakelijk.

4.8 Klant dient FLEXXIN op de hoogte te stellen als hij weet of een vermoeden heeft dat de inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden. FLEXXIN heeft dan het recht doeltreffende maatregelen te nemen.

Artikel 5. Reserveren, annuleren en betaling

5.1 Klant kan middels de website een flexplek, vergaderruimte of andere faciliteit reserveren door het bijbehorende reserveringsveld in te vullen en te versturen.
5.2 Klant krijgt per mail een bevestiging van ontvangst van de reservering.
5.3 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke type- en programmeerfouten.

5.4 Alle facturen dienen door klant te worden betaald binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van FLEXXIN, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.5 Voor reserveringen met een waarde vanaf € 200,-, of betreffende een evenement of partij, wordt een voorschotfactuur van 50% op de totale waarde in rekening gebracht. Een voorschotfactuur dient vóór de reserveringsdatum te worden betaald.
5.6 Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door FLEXXIN.
5.7 Bij een niet tijdige betaling is klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
5.8 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van klant wordt gelegd, klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
5.9 In bovenstaande gevallen heeft FLEXXIN voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen

of op te 5.10 Bij faciliteit

• • • • • • •

Artikel

schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan. het annuleren van een reservering ten aanzien van een flexplek, vergaderruimte of andere hanteert FLEXXIN de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is klant niet gehouden enige vergoeding ter zake die reservering aan FLEXXIN te betalen;

Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enige vergoeding ter zake de reservering aan FLEXXIN te betalen;

Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan FLEXXIN te betalen;

Bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan FLEXXIN te betalen;

Bij annulering tussen 3 dagen en 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan FLEXXIN te betalen;

Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden de volledige reserveringswaarde aan FLEXXIN te betalen.

Bij verplaatsing die vaker dan eenmaal plaatsvindt is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan FLEXXIN te betalen.

6. Uitvoering en gebruik van de Dienst

6.1 FLEXXIN spant zich in de dienst(en) naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap te leveren.

6.2 FLEXXIN is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FLEXXIN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan FLEXXIN worden verstrekt.
6.4 Op de reserveringen en een bezoek aan een vestiging van FLEXXIN, zijn de huisregels van FLEXXIN van toepassing. Klant zal de huisregels van FLEXXIN nakomen en eventuele aanwijzingen van personeel van FLEXXIN opvolgen.
6.5 Bij overtreding van de huisregels, deze Algemene Voorwaarden, aanwijzingen van personeel of toepasselijke wet- en regelgeving door Klant, heeft FLEXXIN het recht om klant te (laten) weren / verwijderen uit haar vestiging.

Artikel 7. Acties

7.1 Op acties van FLEXXIN die u worden aangeboden zijn aparte actievoorwaarden van toepassing die aan verandering onderhevig kunnen zijn.
7.2 FLEXXIN zal deze actievoorwaarden duidelijk op de website bij de betreffende actie vermelden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen zijn het intellectueel eigendom van FLEXXIN of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van FLEXXIN, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
8.2 Indien een klant informatie stuurt naar FLEXXIN, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft klant FLEXXIN een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor haar diensten en website.
8.3 Klant vrijwaart FLEXXIN van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door de klant zijn gepleegd met gebruikmaking van de website, of uit schending van deze Algemene Voorwaarden.
8.4 Indien FLEXXIN door middel van technische bescherming de programmatuur van de website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 9. Beschikbaarheid, onderhoud en updates

9.1 Uiteraard doet FLEXXIN haar uiterste best om te garanderen dat de website zo veel als mogelijk beschikbaar is, maar FLEXXIN geeft hierover geen garanties.
9.2 FLEXXIN onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal FLEXXIN dit uitvoeren als het relatief rustig is op de website. Onderhoud wordt zo veel als kan vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met storingen kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

9.3 FLEXXIN kan van tijd tot tijd de functionaliteit van de website aanpassen.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 FLEXXIN verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1 Indien klant een klacht heeft over de website, diensten en/of over andere aspecten van de dienstverlening van FLEXXIN, dan kan klant bij FLEXXIN telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2 FLEXXIN geeft klant zo spoedig mogelijk een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal FLEXXIN binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 FLEXXIN aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
12.2 FLEXXIN is slechts aansprakelijk jegens klant (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan FLEXXIN toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van FLEXXIN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van materiaal en/of bezittingen.
12.4 De hoogte van enige vergoeding die door FLEXXIN op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekeraar van FLEXXIN te zake uitgekeerd wordt. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeenkomst beperkt tot het bedrag dat voor de dienst en producten aan FLEXXIN is betaald.
12.5 De verplichting voor FLEXXIN tot het vergoeden van schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant de schade binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan FLEXXIN.
12.6 De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FLEXXIN.
12.7 Klant vrijwaart FLEXXIN voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de overeenkomst en de dienst.

Artikel 13. Overmacht

13.1 FLEXXIN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien een omstandigheid waar FLEXXIN geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
13.2 In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onrusten, mobilisatie, pandemie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie FLEXXIN in de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14. Duur en beëindiging

14.1 De overeenkomst die klant door registratie op de website met FLEXXIN sluit gaat in zodra klant inlogt op en loopt dan voor onbepaalde tijd.
14.2 De overeenkomst die klant sluit met FLEXXIN door diensten en producten te reserveren, eindigt op het moment dat de verplichtingen daaromtrent over en weer zijn nagekomen.

14.3 Het staat klant vrij zijn account op ieder moment te verwijderen.
14.4 FLEXXIN kan het account van klant verwijderen indien klant achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van het account. FLEXXIN kan in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het betreffende account gekoppeld is.
14.5 Indien klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt heeft FLEXXIN het recht alle met betrokken klant gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van FLEXXIN op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

15.1 FLEXXIN mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
15.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van

een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 15.3 Indien klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan klant de overeenkomst opzeggen.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin FLEXXIN gevestigd is.
16.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot het zelfde strekt als de oude bepaling.
16.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door FLEXXIN wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert.
16.5 FLEXXIN is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst(en) van haar overneemt.

Artikel 17. Contactgegevens

17 .1 Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen klachten of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust per e-mail, per reguliere post of per telefoon contact op.

FLEXXIN V.O.F. Stationsplein 14 3901ES Veenendaal e: info@flexxin.nl

t: 0318-785394 KvK-nummer: 73191965